Samir Sorour – Ashek El Sax vol.5 (1998)

Samir Sorour - Ashek El Sax vol.5 (1998)

Playlist

01- El Wayl El Wayl (05:12)
02- Enta Omry (08:54)
03- Ana Bastanak (10:31)
04- Esba’ny Ya Albi (05:01)
05- Wehyatak Ya Habibi (07:24)
06- Resala Min Taht El Maa (12:50)