Meshugga Beach Party – Twenty Songs of the Chosen Surfers (2005)

Meshugga Beach Party

Playlist

01. Hava Nagila (02:13)
02. Shalom Alechem (02:14)
03. Driedel Cdriedel (02:04)
04. Zemer Atik (02:08)
05. Oh Hanukkah (02:16)
06. Dayenu (02:20)
07. Maoz Tsur (02:06)
08. Ose Shalom (02:14)
09. At The Rabbi’s Table (02:35)
10. Hine Ma Tov (02:04)
11. Kol Nidre (02:16)
12. Avienu Malkainu (02:28)
13. Zum Gali Gali (02:33)
14. Baklava (02:14)
15. Artza Alinu (02:02)
16. Siman Tov (02:22)
17. Sherele (02:17)
18. Mayim (02:32)
19. Shalom Haverim (01:51)
20. Hatikvah (02:15)