Melanesian Choirs – The Blessed Islands (1999)

Melanesian Choirs - The Blessed Islands (1999)

Playlist

01. The Choir of All Saints, Honiara – Jisas yu holem hand blong mi  (01:23)
02. The Choir of All Saints, Honiara – Soon my Lord  (01:17)
03. The Choir of All Saints, Honiara – God yu tekkem laef blong mi  (02:16)
04. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Early morning at Tabalia  (00:28)
05. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Procession chant 1  (01:28)
06. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Procession chant 2 (kustom tune)  (00:56)
07. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Holly  (01:41)
08. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Procession chant 3  (01:04)
09. The Choir of All Saints, Honiara – We love to sing  (03:40)
10. The Choir of All Saints, Honiara – Mi go longway  (02:53)
11. The Choir of All Saints, Honiara – Jisas, masta mi save  (02:59)
12. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Procession chant 4  (00:38)
13. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Together Be  (02:28)
14. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Sunday Service hymn  (01:45)
15. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Halleluia!, Sing to Jesus  (01:31)
16. The Choir of All Saints, Honiara – Jesus, you are here  (02:17)
17. The Choir of All Saints, Honiara – Bybye  (02:34)
18. The Choir of All Saints, Honiara – We are one big happy family  (02:31)
19. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Traditional lullaby  (02:18)
20. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Cho Cho Vancho  (01:26)
21. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Remember  (00:56)
22. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Jisas yu holem hand blong mi  (01:54)
23. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Pray for us  (02:44)
24. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – God all mighty  (02:10)
25. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Procession chorus  (03:18)
26. The Melanesian Brotherhood, Tabalia – Kyrie  (03:02)