Matsumoto Hidehiko – Koukotsu no Tenor Sax (1988)

front

Playlist

01. Matsumoto Hidehiko – 01 Track
02. Matsumoto Hidehiko – 02 Track
03. Matsumoto Hidehiko – 03 Track
04. Matsumoto Hidehiko – 04 Track
05. Matsumoto Hidehiko – 05 Track
06. Matsumoto Hidehiko – 06 Track
07. Matsumoto Hidehiko – 07 Track
08. Matsumoto Hidehiko – 08 Track
09. Matsumoto Hidehiko – 09 Track
10. Matsumoto Hidehiko – 10 Track
11. Matsumoto Hidehiko – 11 Track
12. Matsumoto Hidehiko – 12 Track