Candido – The Anthology (2005)

Candido - The Anthology (2005)

Playlist

– Candido – Dancin‘ And Prancin‘ (06:53)
– Candido – Jingo (09:11)
– Candido – Thousand Finger Man (09:06)
– Candido – Rock And Shuffle (Ah-Ha) (09:42)
– Candido – Candi’s Funk (08:21)
– Candido – Do You Wanna Dance (08:09)
– Candido – Samba Funk (07:39)
– Candido – Super City (07:37)