Benjamin Muller – Chassidic Sound of Africa (1976)

front

Playlist-vocal

01- Yehudoh Ben Teimo (2:23)
02- Horachamon (3:57)
03- Rocheil Mevakoh (5:17)
04- V’Shom Na ‚Vod’Cho (4:32)
05- Dorashti Es Hasreim (1:45)
06- Simen Toyv (1:44)
07- Elokeinu Shebashomayim (2:58)
08- Ani Maamin (3:03)
09- Yism’Chu (2:44)
10- Boruch Keil Elyon (1:02)
11- Odom doeig (4:06)
12- Eishes Chayil (4:10)

 

Bob-Seys